skip to Main Content
Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat
Ajuts i subvencions

Per aquesta convocatòria és subvencionable concretament l’actuació de contractació laboral prevista en la lletra a) de la base 2.1 i amb els requisits de la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Modalitat de contracte indefinit d’acord amb la normativa laboral vigent. Els contractes s’han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

Poden ser beneficiàries:

 • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Les corporacions de dret públic.
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.

Per a aquesta convocatòria, les persones destinatàries són:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més,
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, considerant-se com a tals les que compleixin un o més dels següents requisits:
  – Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  – Dones en situació de violència masclista.
  – Dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
  – Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
  – Dones desocupades no perceptores de prestació.
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més,
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 29 de desembre de 2023.

Més informació i detalls.

Back To Top