skip to Main Content
Subvencions destinades a la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars (SOC-SINGULARS), 2023
Ajuts i subvencions

Actuacions subvencionables:

L’actuació subvencionable és la que preveu a la base 2.2.a) de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre que és l’actuació de contractació laboral.

D’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, es consideraren actuacions subvencionables els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, amb una durada mínima de 6 mesos i amb un mínim d’un 50% de la jornada laboral.

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són:

a) Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.

b) Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.

c) Les cooperatives de treball associat.

d) Universitats públiques no transferides.

e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Termini de la convocatòria: fins al 31/10/2023.

Més informació i bases.

Back To Top