skip to Main Content
Subvencions de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2024.
Ajuts i subvencions | Notícies

– Finalitat: 

Aquesta subvenció pretén fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:  

La cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i la violència infantil i vers les persones grans, la promoció del benestar emocional, el foment de les cures en la comunitat, l’atenció a les persones amb discapacitat per a no deixar a ningú enrere.  

La defensa i garantia dels drets socials, civils i de ciutadania, el reconeixement de la diversitat, la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació des d’un abordatge interseccional, la lluita contra l’edatisme, el respecte a la diversitat cultural i generacional, la promoció social amb perspectiva de cicle de vida, el foment de la convivència i l’acció comunitària.  

L’enfortiment i resiliència del tercer sector com a actor clau en la implementació de les polítiques socials locals per fer front als principals reptes del sector: resposta a l’emergència social, sostenibilitat financera, adequació a una societat més digitalitzada, treball en xarxa i impuls a la interrelació entre diferents sectors d’activitat i acostament a nous actors i plataformes d’organització comunitàries. 

– Beneficiaris:  

Per a obtenir la condició de beneficiari, totes les entitats que presentin la sol·licitud han de ser persones jurídiques legalment constituïdes no lucratives, que realitzin l’activitat que fonamenta l’atorgament d’aquesta subvenció.  

Aquestes persones jurídiques han de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona.  

Les societats cooperatives poden ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.  

Les sol·licituds presentades per entitats de caràcter mercantil, en tot cas, seran desestimades per considerar-se entitats lucratives. 

– Termini de presentació de sol·licituds:  

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 6 de març de 2024 i finalitzarà el dia 11 d’abril de 2024. 

Més informació, convocatòria i bases.

Back To Top