skip to Main Content
Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2023 de les Gerències de Serveis Socials i Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona
Ajuts i subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions vigent aquest any 2022, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

– La defensa i garantia dels drets socials, civils i de ciutadania pel que fa a la igualtat, el reconeixement de la diversitat i la no-discriminació i la protecció i la inclusió social per a no deixar a ningú enrere.

– La reactivació social a través d’una resposta clara a les necessitats socials emergents a partir de projectes que tinguin com a objectius: la garantia d’ingressos, l’acció comunitària, la intervenció social i les cures en la comunitat, la igualtat de gènere, l’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques i de la violència envers la infància i les persones grans.

– Dedicar especial atenció als col·lectius que s’han vist més afectats tant per la crisi econòmica dels darrers anys com pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 com són les persones grans, els i les adolescents o els infants i les seves famílies.

– L’enfortiment i resiliència del tercer sector com a actor clau en la implementació de les polítiques socials locals per fer front als principals reptes del sector: resposta a l’emergència social, sostenibilitat financera, adequació a una societat més digitalitzada, treball en xarxa i impuls a la interrelació entre diferents sectors d’activitat i acostament a nous actors i plataformes d’organització comunitàries.

BENEFICIARIS: Entitats privades sense ànim de lucre. Han d’estar inscrites en el registre públic corresponent i tenir seu social o delegació permanent a la província de Barcelona.

Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

L’entitat que es presenta a la convocatòria ha de ser la que realitzi el projecte/activitat a subvencionar.

Queden excloses les entitats de caràcter mercantil i les UTEs (unions temporals d’entitats). També quedaran excloses les entitats que estiguin incloses al Pla estratègic de subvencions 2023 de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social (Gerències de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania).

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 31 de gener (ambdós inclosos).

Més informació i Bases a https://www.diba.cat/web/igualtat-i-sostenibilitat-social/entitats1

Back To Top