skip to Main Content
PROJECTES SINGULARS: CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2024
Ajuts i subvencions | Notícies

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme, creació de cooperatives i projectes de suport a les cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, en l’exercici 2024 (ref. BDNS 770830).

Línia i projectes objecte de subvenció:

La línia i els projectes a subvencionar, que preveuen l’annex 3 de l’Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost, i les posteriors modificacions ja esmentades, són els següents:

Línia 2, Projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme, creació de cooperatives i projectes de suport a les cooperatives i entitats de l’economia social i solidària:

Eix A), Projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme de reactivació econòmica.

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projectes d’intercooperació o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.

La intercooperació l’han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives, que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica.

Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior a 500.000,00 euros anuals, segons els darrers comptes anuals dipositats.

Eix B), Projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme de reactivació econòmica integrals.

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals els nous projectes d’intercooperació o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.

La intercooperació l’han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives, que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica.

Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000,00 d’euros anuals, segons els darrers comptes anuals dipositats.

Eix C) Projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme d’alt impacte estratègic.

Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic els nous projectes de creixement o d’intercooperació o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social i el cooperativisme, així com els projectes orientats a la transició energètica.

La intercooperació l’han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives, que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior a 20.000.000,00 d’euros anuals segons els darrers comptes anuals dipositats.

Aquests projectes han d’estar cofinançats com a mínim en un 25% per altres vies de finançament, i les cooperatives participants del projecte han de tenir una facturació mínima de 2.500.000,00 euros anuals segons els darrers comptes anuals dipositats.

Eix D), Grans projectes singulars estratègics per al cooperativisme.

Es consideren grans projectes singulars estratègics per al cooperativisme els nous projectes d’intercooperació que tinguin incidència en el posicionament del cooperativisme com a model de consum, de producció, industrial o distribució, en qualsevol àmbit o sector, que abastin tot el territori català.

En el supòsit de projectes d’intercooperació on el consum sigui un dels eixos o dels objectius finals, la intercooperació l’han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives, una de les quals ha de ser de consum. En el supòsit de projectes de producció o industrials, la intercooperació l’han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives, amb una facturació mínima de 5.000.000,00 d’euros anuals.

D’acord amb la base 1 de l’annex 3 de l’Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost, abans esmentada, són prioritaris els projectes que aprofundeixen en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes a les persones consumidores de manera ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural, i els projectes en l’àmbit de la producció o industrials. D’acord amb això, se subvencionaran els projectes següents:

a) Projectes en l’àmbit del cooperativisme de consum en el sector de la cultura i l’educació que reforci la cultura i la llengua catalanes.

b) Projectes en l’àmbit de la producció o industrials.

c) Projectes en l’àmbit de les cures a les persones.

d) Projectes en l’àmbit de consum energètic i acció climàtica.

Pel que fa als projectes d’intercooperació on el consum sigui un dels eixos o dels objectius finals, el nombre mínim de socis de consum que ha de tenir aquesta intercooperació és de 50.000 socis consumidors.

En qualsevol dels supòsits d’intercooperació, la proposta ha de tenir el suport explícit del sector cooperatiu català. La facturació acumulada d’aquestes aliances intercooperatives ha de ser superior a 35.000.000,00 d’euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals dipositats.

Els projectes de l’Eix D hauran de tenir un cofinançament mínim del 35%.

Eix E), Projectes de suport a la transformació i millora de la sostenibilitat per a entitats d’economia social i solidària.

Es consideren projectes singulars de transformació i millora els que estan dirigits a estimular i reforçar l’ocupació mitjançant la incorporació de noves línies de negoci o l’obertura de nous mercats –aprofitant oportunitats estratègiques del mateix sector d’activitat o del territori– per tal de facilitar la reactivació de l’economia social. Són prioritaris els projectes que aprofundeixen en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors i consumidores de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i els projectes en l’àmbit de la producció o industrials.

Termini de presentació de sol·licituds: fins a l’11 de juliol de 2024 a les 15 h.

Més informació i detalls.

Back To Top