skip to Main Content
PROGRAMA D’INCENTIUS A PROJECTES PILOT SINGULARS DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES (CE IMPLEMENTA)
Ajuts i subvencions | Notícies

Ajuts per a enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, contribuint a una descarbonització justa i inclusiva mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes i la participació d’actors no tradicionalment involucrats al sector energètic.

S’estableixen dues convocatòries:

 • TERCERA CONVOCATÒRIA: projectes de petites dimensions (projectes fins a 1M€).
 • QUARTA CONVOCATÒRIA: projectes de mitjanes o grans dimensions (projectes d’import superior a 1M€).

Òrgan convocant: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i IDAE.

Actuacions subvencionables:

S’estableixen 5 àrees d’actuació:

 1. Energies renovables elèctriques. Associades a una o diverses de les fonts d’energia següents: biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica.
 2. Energies renovables tèrmiques. Associades a una o diverses de les fonts d’energia següents: aerotèrmia, biomassa, biogàs, biometà o altres gasos renovables, geotèrmia, hidrotèrmia i solar tèrmica, així com els sistemes d’aprofitament d’aquestes fonts en les aplicacions determinades a la convocatòria.
 3. Eficiència energètica. Associades a una o diverses de les aplicacions següents: millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmic.
 4. Mobilitat sostenible. Associades a una o diverses de les aplicacions següents: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics «endollables» i de pila de combustible per a mobilitat compartida.
 5. Gestió de la demanda. Associades a una o diverses de les aplicacions següents: emmagatzematge darrere del comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d’emmagatzematge innovadors que podran incloure bateries de propera generació o nous aprofitaments de bateries vehiculars (segona vida de bateries), agregació de la demanda d’energia tèrmica i sistemes per proporcionar flexibilitat de la demanda.

Requisits:

 • Les convocatòries poden incloure actuacions addicionals.
 • Els projectes pilot subvencionables hauran de comprendre almenys una actuació de les especificades dins de les quatre primeres àrees d’actuació que es detallen a l’annex I de les bases reguladores.
 • El termini per a la realització de les inversions subvencionables i execució de les actuacions objecte dels ajuts serà de catorze (14) mesos que es computarà a partir de la data de notificació de la resolució favorable de concessió d’ajut.

Termini per a la presentació de sol·licituds: Del 19 de desembre de 2022 al 13 de febrer de 2023 (a les 12h).

Beneficiaris: podran obtenir la condició de beneficiaris (…) qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, legalment i vàlidament constituïdes, que tinguin el domicili fiscal a Espanya, i que conformin una comunitat energètica segons el que estableix l’article 2.1 de les Bases Reguladores.

Finançament: 

TERCERA CONVOCATÒRIA

 • Inversió màxima per projecte: 1M€
 • Pressupost total: 10M€

QUARTA CONVOCATÒRIA

 • Inversió mínima per projecte: 1M€
 • Pressupost total: 30M€

+ informació: 

Bases reguladores

Resolució del 27 d’octubre de 2022 (Tercera convocatòria)

Extracte de la Resolució de 27 d’octubre de 2022 (Tercera convocatòria) 

Resolució del 27 d’octubre de 2022 (Quarta convocatòria)

Extracte de la Resolució de 27 d’octubre de 2022 (Quarta convocatòria) 

Web òrgan convocant

Back To Top