Premi ACBLL

Premi ACBLL 2018-06-29T10:34:52+00:00

PREMI ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT 2018

Objectius del Premi

L’objectiu del Premi Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat 2018 és poder fer un reconeixement i impuls a aquelles cooperatives destacades del nostre territori.

Volem destacar l’esperit empresarial cooperatiu i la cultura emprenedora com a instruments de difusió de l’economia social a la comarca premiant així a aquelles iniciatives pioneres o singulars que estiguin constituïdes com a cooperatives (podent ser de qualsevol de les tipologies previstes: de consumidores i usuàries, de serveis, de treball associat, d’ensenyament, etc.)

Requisits per participar

Poden participar aquells projectes que compleixin els següents requisits:

1. Tenir la seva seu social instal·lada en qualsevol dels municipis del Baix Llobregat.
2. La iniciativa ha de tenir la forma jurídica cooperativa i comptar, com a mínim, amb dues persones físiques.
3. Trobar-se en fase de consolidació. Haver-se constituït com a cooperativa entre l’1 de gener de 2013 i el 15 d’octubre de 2017

Documentació

Per a la participació en qualsevol modalitat dels premis s’haurà de presentar, dins del termini previst, la documentació següent:

1. Sol·licitud de participació (segons model normalitzat)
2. Memòria del projecte (segons model normalitzat) que desenvolupi els aspectes segons els criteris de valoració, així com els aspectes tècnics de l’entitat (promotors, productes o serveis i anàlisi financer).

Presentació de la documentació

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Presencialment:
Cal presentar-se al registre del Consell Comarcal dins l’horari establert (de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h Parc Torreblanca N-340 km. 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat Tel. 936852400 (extensió 570)

Per internet:
Plataforma de tràmits ( e-TRAC ) que permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicació, adjuntant documentació annexa en format electrònic, tots els dies de l’any durant les 24 hores, evitant desplaçaments i permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

És necessari disposar de certificat digital, idCAT o DNIE i estar identificat/da per accedir al tràmit electrònic.

En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini i calendari de la convocatòria

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 8 de maig de 2018 i finalitza el dia 31 de juliol de 2018.
El calendari de la convocatòria i les fases del procés són les següents:

  • Publicació de les bases de la convocatòria: 8 de maig 2018
  • Presentació de sol·licituds: 31 de juliol 2018
  • Lliurament dels premis:  20 de setembre 2018

Tipologia del Premi

El premi consistirà en una dotació econòmica per a les dues candidatures que obtinguin la major puntuació:
1r premi:  1.500 €
2n premi: 1.000 €

Es podran concedir diplomes o mencions especials, sense dotació econòmica, als projectes finalistes.

Per al cobrament del premi, caldrà acreditar la constitució com a empresa dels projectes empresarials seleccionats amb la presentació al Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Atenció de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat juntament amb la següent documentació (dins els 10 dies posteriors a l’atorgament dels premis):

  • Alta de la declaració censal d’inici d’activitat
  • NIF/CIF
  • Escriptura de constitució
  • Llicència municipal d’activitat, si s’escau
  • Alta a la Seguretat Social

La no presentació de la documentació dins el termini previst implicarà la renúncia per part de la candidatura beneficiària. Aquests premis estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin d’acord amb la normativa fiscal aplicable.

Bases generals del premi
Memòria de sol·licitud del premi
Formulari de sol·licitud del premi