skip to Main Content
Oberta la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa InnvESS – Treball Protegit per a l’any 2023
Ajuts i subvencions | Notícies

Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 dels annexos 2, 3 i 4 de l’Ordre EMT/199/2023, de 27 de juliol.

Subvencions del Programa InnvESS – Treball Protegit

2.1 Línia 1, InnvESS activació.

2.2 Línia 2, InnvESS innovació.

2.3 Línia 3, InnvESS transformació.

Poden presentar projectes les entitats pertanyents als sectors industrials següents:

a) InnvESS en centres especials de treball, sector agroalimentari.

b) InnvESS en empreses d’inserció, sector de gestió de residus.

Les inversions objecte de la subvenció han de respondre a les finalitats següents:

Línia 1: L’activació socioeconòmica de l’entitat i, alhora, el manteniment i/o un increment dels llocs de treball.

Línia 2: La incorporació de millores o nous processos productius que millorin el rendiment global de l’activitat de l’entitat, especialment en els àmbits de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la digitalització, i que, alhora, comportin el manteniment i/o un increment dels llocs de treball.

Línia 3: La generació de noves oportunitats empresarials i d’ocupació i/o de transició cap a una economia circular que, alhora, comportin el manteniment i/o un increment dels llocs de treball.

Annex 1 Base 6:

Base 6

Entitats beneficiàries

6.1 Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats que s’indiquen a continuació:

a) Entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia i estiguin inscrites en el Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya.

b) Empreses registrades com a empreses d’inserció a la Generalitat de Catalunya.

6.2 En el cas de grups empresarials o cooperatius només pot obtenir la condició de beneficiària d’aquestes subvencions una entitat del grup.

6.3 Les entitats beneficiàries han de tenir una facturació anual, segons els darrers comptes anuals dipositats, superior a:

Línia 1: 500.000,00 euros.

Línia 2: 3 milions d’euros.

Línia 3: 10 milions d’euros.

Sol·licituds i termini de presentació:

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació l’a Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació.

Back To Top