skip to Main Content
Normes de cotització a la Seguretat Social per a l’any 2023
Notícies

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens informa que s’ha publicat al BOE l’Ordre 74/2023 que recull les normes de cotització a la Seguretat Social per a l’any 2023.

Entre d’altres aspectes, regula la cotització a temps parcial dels socis treballadors de les cooperatives de treball. La normativa laboral diu que per poder cotitzar a temps parcial, la cooperativa haurà d’aportar a l’administració de la Seguretat Social còpia dels estatuts, del reglament de règim intern o certificació de l’assemblea o del consell rector, en els quals haurà de figurar el nombre d’hores de treball al dia, a la setmana o a l’any, i la distribució horària. Es considerarà que els socis fan la seva activitat a temps parcial quan les hores de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any siguin inferiors al 77% de la jornada a temps complert fixada en el conveni col·lectiu aplicable en el sector d’activitat i àmbit geogràfic de la cooperativa, o, en el seu defecte, de la jornada laboral ordinària màxima legal. 

I també estableix unes bases mínimes de cotització:

Grup de cotització1733,20€
Grup de cotització2540,50€
Grup de cotització3470,20€
Grup de cotitzaciódel 4 al 11466,70€

A la mateixa Ordre trobareu les bases i tipus de cotització a aplicar durant l’any 2023.

Back To Top