L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són promotores de canvi social.

Les iniciatives que la conformen són molt diverses però totes comparteixen uns elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària:

Gestió democràtica i
participativa

Orientació a les necessitats humanes

Compromís amb la
comunitat

Trobem iniciatives d’Economia Social i Solidària presents en tots els sectors de l’activitat econòmica, des de l’energia fins a la cultura o l’alimentació.

Perquè és en els moments de crisi quan s’ha fet evident que les cooperatives tenen una major resiliència i capacitat per conservar els llocs de treball. Opcions com el relleu cooperatiu ho materialitzen.

Perquè les empreses de l’ESS s’organitzen de forma horitzontal i prioritzen les persones per davant del capital. L’ESS és generadora de llocs de treball de qualitat.

Perquè l’ESS emprèn amb valors com el feminisme o la inclusió, fomentant la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, sigui quina sigui la seva condició.

Perquè es vincula al territori i promociona el desenvolupament local.

Perquè promociona el treball en xarxa i l’aliança per construir projectes més sòlids i viables sense perdre el sentit de comunitat i participació.

Perquè treballa per donar resposta a les necessitats que té la societat.

Perquè utilitza la creativitat per construir societats més justes, democràtiques i sostenibles. L’economia social i solidària impulsa organitzacions vives amb una gran capacitat d’adaptació als nous temps que sovint exigeix innovació i eficiència empresarial.

Perquè impulsa escenaris que enforteixen la dimensió ecològica com un camí que cal fer cap a models socioeconòmics més justos i sostenibles.