skip to Main Content
Convocatòria Projectes Singulars 2022
Ajuts i subvencions | Notícies

S‘ha publicat la nova convocatòria EMT/1739/2022 per la concessió de subvencions a projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació en l’exercici 2022.

Els projectes de la Línia 2 a subvencionar, que preveu l’Annex 3 de l’Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost, son els següents:

  • Eix A) Projectes singulars de reactivació econòmica, 
  • Eix B) Projecte singular de reactivació econòmica integral, 
  • Eix C) Projecte singular d’alt impacte estratègic de l’economia social, 
  • Eix D) Grans projectes Singulars estratègics pel cooperativisme. 
  • Eix E) Projectes singulars de transformació i millora per a entitats de l’economia social i solidària.

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s’iniciarà a les 9:00 h des de l’endemà de la publicació i finalitzarà el 8 de juliol d’enguany. El termini de presentacio és de 20 dies hàbils però us recomanem presentar la sol·licitud al més aviat possible.L’àmbit temporal de les accions objecte de la subvenció serà de l’1 de novembre de l’any de la convocatòria i fins al 31 d’octubre de l’any següent.

Com a novetat, en el formulari de sol·licitud, es requereix el consentiment explícit per la consulta de les dades tributàries davant l’Estat, la Generalitat de Catalunya així com les obligacions davant la Seguretat Social i per la consulta sobre l’activitat econòmica.

En el cas que al projecte hi participin entitats agrupades, serà necessari, juntament amb la sol·licitud del projecte singular d’intercooperació, aportar el document normalitzat (G146NCTC-522) “Conveni i acord de constitució de l’agrupació d’entitats” que trobareu a la pàgina web de Tràmits Gencat. Aquest document  nomena la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’agrupació, i el faculta per donar el consentiment explícit a l’òrgan gestor per fer les consultes de totes les entitats participants.

En ambdós casos, si no doneu el vostre consentiment, haureu d’adjuntar la documentació acreditativa corresponent.

Cal que el “Conveni i acord de constitució de l’agrupació d’entitats” estigui signat electrònicament pels representants legals de totes les entitats que hi participen.

Podeu consultar tots els detalls de la convocatòria aquí i fer qualsevol altre consulta en la bustia de la Generalitat: cooperativa.treball@gencat.cat i al telèfon 900.900.546. 

Back To Top