skip to Main Content
Convocatòria de subvencions del Programa Treball i Formació per a les entitats sense ànim de lucre (SOC – TRFO ESAL CS)
Ajuts i subvencions

Mitjançant la RESOLUCIÓ EMT/2833/2021, de 17 de setembre, s’ha obert la convocatòria de subvencions per a l’any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a les entitats sense ànim de lucre (SOC – TRFO ESAL CS) (ref. BDNS 584364). SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL. 

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull l’apartat b) de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 16.000.000,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, el dia 14 d’octubre de 2021.

Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits a la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. Més informació i detalls a https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870539.pdf

Back To Top