skip to Main Content
ComunarESS: nova subvenció per promocionar i dinamitzar les Economies Comunitàries
Ajuts i subvencions

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa ComunarESS per impulsar iniciatives d’economies comunitàries en forma de projectes alternatius orientats a satisfer les necessitats de les persones i que sorgeixen d’aquestes.

1.1 S’entenen per economies comunitàries les organitzacions funcionals democràtiques de base assembleària de cooperació socioeconòmica, sovint sense formalització jurídica, i que compleixen de ple en el seu funcionament i objectius els principis i valors que caracteritzen l’economia social i solidària.

Als efectes d’aquesta Ordre, les economies comunitàries s’articulen mitjançant associacions o cooperatives de consum, o bé l’agrupació d’aquestes o de persones que organitzen sistemes de cooperació sense formalització jurídica, i que es caracteritzen pel següent:

a) Tenir com a objectiu principal, en qualsevol sector de l’activitat, la millora de la societat, de la comunitat o del seu entorn.

b) Tenir com a persones beneficiàries de les pràctiques econòmiques o dels projectes amb incidència econòmica que du a terme l’entitat les persones que hi participen de forma activa. Tanmateix, poden ser beneficiàries les persones que, sense participar de forma activa en les iniciatives, pertanyin a la comunitat on es desenvolupen les pràctiques o els projectes.

c) Tenir i poder demostrar una organització funcional democràtica amb base assembleària, que es basa en l’activisme i la presa de decisions de les persones.

d) Incorporar accions per garantir la paritat de gènere en l’accés a càrrecs de responsabilitat a l’organització o, si escau, adoptar mesures que perdurin en el temps, destinades a garantir la igualtat salarial (igual salari per igual treball) i d’oportunitats laborals entre dones i homes.

e) Tenir i poder demostrar arrelament territorial en l’entorn social on es prestin els serveis o es generin els béns o subministraments i pretendre reforçar els vincles socials i solidaris, els impactes socials i ambientals positius en les seves comunitats.

La presència d’aquestes característiques s’ha de fer constar a les memòries que han d’acompanyar la sol·licitud i la justificació i la persona beneficiària ha de custodiar les evidències corresponents a la governança i a la gestió comunitària, com ara instruments de gestió, d’avaluació, de seguiment i de millora, actes d’assemblees, entre d’altres.

1.2 Els projectes que se subvencionen han de respondre als objectius propis de les economies comunitàries que s’indiquen a continuació:

– Reforçar els vincles socials i comunitaris de caràcter solidari, l’arrelament territorial i la generació d’impactes socials, culturals i ambientals positius en les seves comunitats.

– Alt grau d’autoorganització, que requereix un nivell elevat de treball activista, entenent com a activista la participació activa amb un grau elevat de compromís i de dedicació al projecte, en tant que mitjà per promoure i impulsar els principis i valors en què es fonamenten les economies comunitàries.

– Participació de les persones participants en la presa de decisions, des d’un principi de democràcia i horitzontalitat.

– Recerca del benestar col·lectiu més enllà del benestar individual.

– Promocionar formes alternatives de relació i de consum.

Període d’execució

És de 24 mesos com a màxim, comptats des de la notificació de la resolució d’atorgament. No obstant això, les accions poden començar a partir de l’1 de gener de l’exercici corresponent a la convocatòria i s’han d’iniciar en l’exercici a què correspon la convocatòria.  

Més informació i detalls a les bases publicades.

Back To Top