skip to Main Content
AJUTS DEL PLA INTEGRAL D’IMPULS A L’ECONOMIA SOCIAL: PERTE de l’Economia Social i de les Cures
Ajuts i subvencions | Notícies

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens informa que en el BOE de data 14 de desembre de 2022 s’ha publicat l’Ordre TES/1233/2022, de 5 de desembre de 2022, la qual estableix les bases reguladores dels ajuts del Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social, convocatòria 2022-2023.

Projectes subvencionables

Els ajuts beneficiaran un mínim de 30 projectes de caràcter innovador en matèria d’Economia Social, amb una dotació per a 2022 de de 33,1 milions d’euros.

 1. Programa de generació i manteniment de l’ocupació d’empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l’Economia Social (cooperatives i societats laborals), gestionades pels seus treballadors i treballadores.
 2. Programa de creació i consolidació d’entitats de l’Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i l’emprenedoria juvenil.
 3. Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l’economia social mitjançant la creació de plataformes digitals, l’automatització de processos i l’ús d’eines tecnològiques amb la finalitat de millorar el benestar de la ciutadania, especialment en zones rurals.
 4. Promoció de les xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d’Economia Socialacompanyades de mesures de capacitació i formació per a oferir nous serveis integrals a la societat.
 5. Programa d’impuls de les transicions sostenibles i inclusives d’empreses de l’Economia Social i de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Beneficiàries

 1. Entitats d’economia social que realitzin actuacions d’àmbit nacional:
 • Cooperatives
 • Mutualitats
 • Fundacions
 • Associacions amb activitat econòmica
 • Empreses d’inserció
 • Centres especials de treball
 • S’entendrà per projectes d’àmbit nacional aquells que es desenvolupin en, almenys, dues comunitats autònomes.
 1. Entitats representatives de les anteriors
   
 2. Agrupacions d’entitats (hi podran formar part: entitats de l’economia social, entitats representatives, universitats, entitats de l’administració local, …) Aquestes agrupacions no caldrà que tinguin personalitat jurídica, serà suficient un acord intern de col·laboració que s’haurà de presentar amb la sol·licitud.

Condicions de les agrupacions d’entitats

 • Subscriure un acord intern de col·laboració abans de presentar la sol·licitud
 • Nomenar un representar o apoderat únic, i que pertanyi a una de les entitats que formen l’agrupació
 • Indicar a la Memòria l’estructura de gestió interna indicant les funcions de cada entitat. 

Despeses subvencionables

Costos directes d’execució
Corrents

 • Despeses de personal directament relacionat amb la posada en marxa i execució del projecte
 • Despeses de mobilitat
 • Despeses de subcontractació
 • Assistències externes (anàlisi, assistència tècnica…)
 • Material fungible
 • Despesa per a la revisió i auditoria del compte justificatiu

Inversions

 • Aparells i equips
 • Solucions tecnològiques i de transformació digital
 • Inversions en instal·lacions, processos, serveis…dirigits a incrementar la sostenibilitat

Costos indirectes

 • Fins un import màxim del 15% dels costos directes del projecte

Quantia de l’ajut

La quantia de l’ajut del cost subvencionable del projecte podrà ser de:

 • Fins un 50% en el cas de les pimes
 • Fins un 15% per a grans empreses

L’import de la subvenció no podrà ser inferior a 50.000€ ni superior a 3.500.000€ (sense IVA).

El pressupost assignat a la convocatòria és de 99,3 milions d’euros. Per a l’anualitat de 2022, el pressupost és de 33,1 milions d’euros, mentre que els 66,2 milions d’euros restants són per a l’anualitat de 2023.

Termini de sol·licitud
31 de gener de 2023

Més informació i sol·licituds 
Consulteu aquest enllaç
Pàgina web de la Federació sobre els Fons Next Generation
Pàgina del PERTE de l’Economia Social i de les Cures

Back To Top