Publicat el Reial Decret-Llei que amplia els ERTO’s fins al 31 de gener de 2021

Publicat el Reial Decret-Llei que amplia els ERTO’s fins al 31 de gener de 2021

Publicat el Reial Decret-Llei que amplia els ERTO’s fins al 31 de gener de 2021

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens explica i resumeix els principals detalls del nou Reial Decret-Llei que preveu la pròrroga dels Expedients de regulación d’ocupació (ERTOS) fins el 31 d’octubre de 2021.

“Aprovat al Consell de Ministres, el RDL preveu també altres mesures de caràcter social, vinculades a l’ocupació:

Al Reial Decret-Llei s’indica que la base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora de la persona treballadora, que no veurà disminuïts els seus ingressos al 50% de la base reguladora un cop transcorreguts els sis primers mesos, tal com passava fins ara.

També es mantenen aspectes ja existents, com ara que les empreses acollides a ERTO no puguin fer hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat, o concertar noves contractacions, directes o indirectes, excepte per raons de formació o altres causes objectives i justificades. Així mateix, segueix vigent la prohibició d’acomiadar.

Com a novetat es creen els anomenats “ERTO per impediment” i “ERTO per limitacions”. El primer s’adreça a empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l’1 d’octubre de 2020. Per exemple, les empreses d’oci nocturn.

Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021, que serà de el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

El cas “ERTO per limitacions” es refereix a aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles podran sol·licitar a l’autoritat laboral. En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021.

Formació

També es contempla que les persones afectades per un ERTO tinguin atenció preferent per rebre cursos de formació, i que es posin en marxa accions específiques per a aquest col·lectiu.

Protecció per a treballadors fixos discontinus i a temps parcial

Les persones amb contracte fix discontinu, o que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en determinades dates, afectades per un ERTO durant el període teòric d’activitat, podran obtenir una prestació extraordinària d’atur. Igualment podran ser beneficiàries aquelles no afectades prèviament per ERTO que hagin esgotat les prestacions o subsidis a les que tinguessin dret si així ho sol·liciten.
Els treballadors amb contractes a temps parcial també obtindran millores en la protecció per desocupació.

Règim d’Autònoms

Els ajuts a les persones treballadores per compte propi queden ampliades també fins el 31 de gener de 2021, concretament les prestacions per cessament compatible amb l’activitat i per a autònoms de temporada.
Una nova prestació extraordinària per suspensió d’activitat estarà dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.

Aquestes prestacions començaran a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud.

De seguida que puguem ampliar aquesta informació, us la farem arribar.”

2020-10-01T09:10:01+02:00 01 octubre, 2020|COVID-19, Notícies|