Prórroga dels ERTOs fins al setembre

Prórroga dels ERTOs fins al setembre

Prorrogats fins al 30 de setembre els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 24/2020, publicat al BOE núm. 178  de 27 de juny de 2020 COCETA ha fet un document informatiu amb detallades informacions i aclariments.

Document de COCETA

Al respecte, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens destaca:

1. Els Expedients de regulació temporal d’ocupació basats en les causes que es reconeixen a l’article 22 (ERTO de força major) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19,  es mantenen fins al 30 de setembre de 2020.

Les cooperatives de treball han de tenir en compte que han d’anar reincorporant a les persones treballadores afectades pel ERTO, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat. En el document adjunt trobareu com s’ha de comunicar al SEPE (Servicio Público de Empleo) aquesta incorporació progressiva (pàg. 2 del document de COCETA).

Cal també tenir en compte, que, durant el període de manteniment de l’ERTO, és a dir, en tot cas, fins al 30 de setembre, les empreses – les cooperatives de treball: no poden fer hores extraordinàries; ni establir noves externalitzacions de l’activitat; ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes (vegeu excepcions a la pàgina 2 del document de COCETA).

2. Els ETOP (expedient de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) derivats de l’COVID-19 iniciats després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i fins al 30 de setembre de 2020, si una empresa ha de promoure un expedient de regulació temporal d’ocupació, per les causes ETOP, derivades de l’COVID-19, se li aplicarà e l’article 23 de Reial decret llei 8/2020.

3. El Reial decret llei 24/2020, també estableix mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als expedients de regulació temporal d’ocupació basats en les causes recollides en els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de manera que s’exonera de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta (vegeu els percentatges i condicions a la pàgina 4 del document de COCETA).

Perquè es produeixin les exempcions en la cotització, la cooperativa ha de sol·licitar-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social, identificant a les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable (pàg. 4 document de COCETA).

4. Prossegueix l’obligació de manteniment de l’Ocupació durant SIS MESOS.

5. A partir d’l’1 de juliol de 2020,  els socis treballadors d’alta al RETA i que a 30 de juny estigui percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 de Reial decret llei 8/2020,  tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat social i formació professional (vegeu les exempcions a la pàg. 5 del document de COCETA). L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat. El termini màxim de percepció d’aquesta prestació serà el 30 de setembre de 2020.

(Vegeu pàg. 6 a 8 sobre la prestació per cessament d’activitats del socis treballadors en RETA).

2020-07-01T09:47:49+02:00 30 juny, 2020|COVID-19, Notícies|